Ja til Fjordbyparken

Informasjonsmøte på Ruseløkka skole den 6.10 om den alternative planen for utbygging på Filipstad samlet 50-60 mennesker.
Erik Karlsen fra beboerforeningen holdt en innledning hvor han gikk igjennom det arbeidet som er gjort siden
de første møtene i plansmia ble holdt for over tre år siden. Det var adskillige møter både internt i styringsgruppen og med politikere og de forskjellige aktørene på Filipstad. Deretter presenterte arkitekt Arne Sødal planen slik den ser ut nå med de seneste justeringer av løsning for E-18 og etappe oppdeling av gjennomføringen. Han ble suplert av Terje Kronen som gjennomgikk et kostnadsanslag basert på en rapport utarbeidet av Asplanviak. Kostnadsanslaget viser at vårt alternativ, Fjordbyparken, er i størrelsesorden 3 mrd billigere å gjennomføre enn de foreliggende offisielle planene.
Etter gjennomgangen ble det åpnet for spørsmål fra salen. Et par tok opp dette at Hav Eiendom slipper for billig fra det ved at
vi ikke vil legge E-18 i tunnel over Filipstad og at Hav eiendom dermed slipper unna bidarag på flere hundre millioner til det anlegget.
Svaret var at de må være med å finansiere lokket over Ring 1 ved Generaldirektørboligen før de kan starte utbyggingen av Hans
Jægers kvartal. Lokket vil gi plass til både skoletomt, flerbrukshall og park. Alt dette kan komme i 1. byggetrinn av Fjordbyparken.
Fra salen ble det også tatt opp at en senking av E-18 langs Frognerstranda kunne bli lettere å få gjennomført hvis man på lokket over veien også kunne åpne for en viss utbygging.
Det var en samlet sal som bifalt planen for Fjordbyparken og styringsgruppen vil nå fortsette arbeidet med å gjøre det nye bystyret kjent med planen. Siktemålet er fortsatt å få Fjordbyparken utredet på samme måte som de offiselle planene, slik at bystyret får et likeverdig forslag til vurdering.