Høringsuttalelsen er sendt

Av Eva Kvandal

Høringsuttalelse til område- og detaljregulering på  Filipstad

Vi har i tidligere bemerkninger til planarbeidet for Filipstad ment at hele Frognerstranda burde vært med i området for å kunne foreta nødvendige helhetsvurderinger og tiltak til beste for Fjordbyen. Ved å legge lokk over E-18 på Filipstad umuliggjøres en tunnel for E-18 langs Frognerstranda. Dette er en dramatisk konsekvens av Filipstadplanene som er til skade for Oslo som fjordby. Vi mener også at Tinkern ikke burde vært tatt inn i planen. På det tidspunktet områdeutvidelsen ble kunngjort visste vi ikke mye om bakgrunnen for å innlemme Tinkern i planområdet. Men vi hadde grunn til å frykte at vår nærmiljøpark ville få redusert kvalitet. De fremlagte planene viser at vår frykt var begrunnet. Konsekvensene for Tinkern beskrives i eget avsnitt.

Infrastruktur

Vi oppfatter en områdereguleringsplan som et redskap som bl.a skal avklare og tilrettelegge infra-strukturen i et framtidig utbyggingsområde. Det er derfor overraskende og beklagelig at Statens vegvesen, som ansvarlig for E-18 gjennom planområdet, ikke stiller seg bak planforslaget. Mye tyder på at Statens vegvesen derimot vil fremme en innsigelse mot planene. At en så viktig part ikke er med i den kommunale planprosessen er mildt sagt uheldig.   

Kollektivtransport

Plan-og bygningsetaten og grunneierne Oslo Havn KF og ROM eiendom ønsker å utbygge Filipstadområdet uten T-banetilknytning. Etter det vi har kunnet se av det fremlagte materialet er ikke T-bane engang vurdert. Det fremkommer ikke noe som tyder på at Ruter har blitt rådspurt om T-bane til Filipstad, og i så fall hvilken begrunnelse som foreligger for ikke å knytte Filipstad til T-banenettet. Det er nevnt i planalternativ L2 et mulig kollektivknutepunkt rett syd for Tinkern.

Her er vel også T-bane nevnt. For det første tror vi at en slik plassering av et kollektivknutepunkt på Filipstad er helt feil. Her vil det ligge helt i ytterkanten av den tunge bebyggelsen. Et T-banestasjon må ligge i tyngdepunktet av bebyggelsen. For det andre er det ikke sagt noe om hvilken T-banestruktur dette knutepunktet skal knyttes opp mot. Den naturlige plasseringen av en T-banestasjon på Filipstad vil være i nærheten av Tjuvholmen. Her er det allerede dårlig kollektiv-dekning. Når vi samtidig vet at det både på Tjuvholmen og Filipstad utelukkende vil flytte inn folk med sterk økonomi og minst en bil i garasjen, betyr manglende T-bane økt bilbruk. Alle nye kontorbygg vil forsterke problemet.

 Fergeterminal

Beboerforeningen er innforstått med at fergeterminalen på Hjortnes skal være der. Bystyret har gjort et vedtak om delt  løsning for utenlandsfergene mellom Vippetangen og Hjortnes. Vi kan derimot ikke forstå det omfanget terminalen har fått i de fremlagte planene. Det virker som om det er lagt inn langt flere funksjoner i dette området enn det som genereres av fergetrafikken.

 Cruisehavn

Beboerforeningen har i tidligere uttalelser sagt at vi ønsker  cruisehavnen plassert på hver side av Akershusneset. Dette var et av alternativene i Cruisehavnutredningen. Vi mener fergeterminalen til Colorline på Hjortnes får være nok for denne bydelen. I det ligger at man må erkjenne at det å bo i en storby også innebærer at man må akseptere at noen ulemper som støy og trafikk kommer nærmere et boligområde enn det som er ønskelig. Hovedvedalternativet lokaliserer cruisehavnen  til Hjortnes. Det innebærer en gigantisk utfylling i fjorden tilsvarende 8 fotballbaner. De utfylte arealene skal i hovedsak benyttes til parkering av busser. Vi mener det må være betimelig å spørre om med hvilken rett Pbe kan foreslå en slik utfylling. Oslofjorden er en friluftsressurs på linje med Nordmarka. Vi har en definert markagrense. Cruisehavnforslagene i Filipstadplanen aktualiserer spørsmålet om vi ikke også må få en fjordgrense. Frognerkilen er  en av landets største småbåthavner. Den travleste tiden i sesongen sammenfaller med toppen i cruisebåttrafikken. Allerede i dag er det nok av kritiske situasjoner mellom småbåttrafikken, Bygdøyfergene og Colorline . De enorme cruiseskipene som er Pbe foreslår å anløpe Hjortnes vil uten tvil skape ytterligere farlige situasjoner.

 Trafikkbarrierer

Dagens E-18 er en barriere mellom byen og fjorden i Filipstadområdet. I tillegg kommer jernbanesporene og selve havneanlegget. Pbe foreslår i sitt hovedalternativ L2 å senke E-18 og bygge et  lokk over fra enden av Festningstunnelen til forbi bebyggelsen på Skillebekk. Dette er et tiltak som vil koste milliardbeløp å gjennomføre. Vi er derfor overrasket over at man vil bruke dette lokket til å forlenge Ring 1 helt ut til og forbi Skillebekk før trafikken slippes ned på E-18. Ring 1 er enn vei med to kjørebaner og et kollektivfelt for buss i hver retning; med andre ord 6 kjørebaner.

Sykkelfelt kommer i tillegg. Riktignok kalles en slik vei for en boulevard i planen. Men navnet kan ikke skjule at dette fortsatt vil være en kraftig barriere mellom byen bak og sjøen. Ikke bare det, men Pbe mener også at vi skal krysse denne veien i plan.

 Tinkern

Tinkern er vår nærmiljøpark. Den har beboerne reddet  ved  langvarig innsats med å stoppe mange forskjellige byggeprosjekter i de siste 40 år. Det er viktig for et boligmiljø at det finnes slike områder som er våre egne og kan gi vår bydel identitet og særpreg. En viktig del av dette bilde er at den er lett tilgjengelig for barn og at det oppleves trygt å ferdes der. Det bør være vel kjent for plan- og bygningsetaten at Ruseløkka/Skillebekk området har veldig få nærmiljøparker. Konsekvensene for Tinkern av de fremlagte planene er dramatiske. Den skal tvinges inn i en kunstig akse, den såkalte Framnesalmenningen som skal danne en forbindelse ut til planens store park ytterst på Filipstad. For å komme ut til Bygdøy for å bade eller sparke fotball, må barna og alle andre for øvrig i følge de nye planene ned gjennom Tinkern, forbi en diger drosjeholdeplass, deretter vente på grønt lys for så å krysse 6 kjørebaner (Ring 1) før de kan sykle videre utover til Bygdøy. Dette er helt uakseptabelt og en langt dårligere løsning enn dagens situasjon hvor man enkelt og farefritt krysser både jernbanesporene og E-18 med en bro. Dagens gang-/sykkelvei tangerer parken uten å berøre den. Slik beholder Tinkern sin egenskap som fredelig nærmiløoase.

 Siktlinjer

Noe av det som gir karakter til Oslo sentrum vest er gateløpene som ender med fri utsikt til fjorden. Dette bidrar til allerede i dag å gjøre Oslo til en fjordby. Et hvert forsalg til plan for utbygging av  Filipstad burde ha som mål å knytte de bakenforliggende bydelene til fjorden ved å åpne nye og forsterke eksisterende siktlinjer. De fremlagte planene mangler mange av disse grepene. Riktignok forlenges Huitfeldts gate ned til sjøen, men det skal bygges høyt på begge sider så  det lille sjøgløttet man får fra Henrik Ibsens gate, blir vesentlig mindre enn i dag. I Hjortnes området blir det ennå verre ved at en av de gatene som skulle bli nye siktlinje smalner av mot sjøen slik at det blir nærmest umulig å se sjøen. Derfor blir hovedinntrykket av planen det vi fryktet; nemlig at det bygges en vegg mellom byen bak og sjøen. Kanskje det er derfor så få av planens illustrasjoner viser hvordan nye Filipstadbyen vil ta seg ut fra gatenivå i byen bak.

 Nye friområder for vår bydel

Det kunne kanskje vært lov å håpe på at planen for Filipstad hadde  satt av plass til et nytt friområde som tilgodeså den gamle byen. I Ruseløkka/Skillebekk området er det ikke mange grønne lunger hvor barna i strøket kan leke trygt i sitt eget nærmiljø. I et av de få områdene som kunne blitt en ny nærmiljøpark, Generaldirektørhagen, har bystyret gitt ROM Eiendom tillatelse til å oppføre et kontorbygg på 6000 m2. Der hvor det i dag er store ubebygde arealer( f.eks. sporområdet) inn mot den gamle byen foreslår Pbe massiv utbygging. Vi tviler ikke på at også vår bydel vil få glede av den nye fjordparken som er foreslått ytterst på Filipstad, men det blir på lik linje med alle Oslobeboere. For barn og unge i vår bydel blir resultatet av Filipstadplanene dårligere oppvekst-vilkår.

 Høringsfrist og medvirkning

Plan-og bygningsetaten presenterte planene i folkemøte 27.februar. Der ble det bedt om engasjement og tilbakemelding på planene. Samtidig var det et voldsomt stort materiale som ble presentert som det selv for profesjonelle er tungt og tidkrevende å sette seg inn i. Debatten om planene kom først i gang etter møtet. Dermed ble det klart for de fleste at den oppgitte høringsfristen 26.3 var altfor kort. Flere har kontaktet  Pbe og fått utsatt fristen. Vi er kjent med at det nå er blitt oppgitt flere forskjellige datoer.  Pbe burde etter vår vurdering ha gått ut med en kunngjøring om forlenget og lik høringsfrist for alle. For å få til engasjement og interesse for planleggingen hadde det vært riktigere å starte med folkemøter før  planene ble laget og  ikke etterpå. Den vanligste oppfatningen blant folk flest er nok dessverre den at planene for Filipstad har kommet så langt at det er ingenting å gjøre med.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

En kommentar til “Høringsuttalelsen er sendt”

  1. Eva Kvandal

    Alle som vil kan sende sin egen høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten. Selv om fristen offisielt er gått ut, har både Beboerforeningen og Skarpsno Vel fått utsatt fristen, sistnevnte til 20. april. Det er fritt frem for alle å bruke vår høringsuttalelse som grunnlag for sin egen. Uttalelsene sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

    #86