Tinkern trues av trikken !

Ruseløkka/Skillebekk beboerforening

Postboks 2846 Solli

0204 Oslo

____________________________________________________________________________

                                                                                              Oslo 21.februar 2011

Uttalelse vedr. forslag til planprogram for Fjordtrikken

 

Ruseløkka/Skillebekk beboerforening har vært aktive i arbeidet for å styrke boligmiljøet i vårt strøk siden 1970. Vårt område strekker seg fra Leiv Erikssonsgate i vest til Ruseløkka skole i øst med Drammensveien/Henrik Ibsens gate som avgrensning i nord. Vi har reddet parker fra å bli bebygd og  bidratt til å hindre  uønsket gjennomgangstrafikk gjennom boligområdet, for å nevne noen saker.

I forslag til planprogram for Fjordtrikken er det to av traséalternativene som vil medføre betydelige skade for vårt bomiljø.

-Strekning 2 Skarpsno-Filipstad

 2A Hovedalternativ over Tinkern.

I 1852 kjøpte justissekretær Johan Collet en del av løkken Nedre Skillebekk som ble kalt Framnæs. Den gang var det en odde som stakk helt ut i Frognerkilen med flott utsikt over sjøen.

Han anla et meget flott hageanlegg på knausene med bl. a. valnøttrær som står der den dag i dag. Navnet Tinkern dukket opp på begynnelsen av 1970-tallet. Ungdommene i strøket lekte inne i den spennende inngjerdede parken. Ruseløkka/Skillebekk beboerforening har kjempet en årelang kamp for å sikre parken som et friområde til beste for bydelen. Det lyktes til slutt, men vi opplever forsatt at parken trues. Nå av Fjordtrikken.

I alternativet beskrives det foreslåtte tiltaket slik:…»Ny trasé videre følger Munkedamsveien og deretter gjennom parken Tinkern og i bru/lokk-konstruksjon ned til Filipstad»…

Dette blir fullstendig ødeleggende for Tinkern, for de nyetablerte barnehagene i gamle Rikstrygdeverket og portnerboligen, og selvsagt for alle boligene i Framnesveien som vender ut mot Tinkern. Den voldsomme brokonstruksjonen som må til for å få trikken ned til Filipstad vil fjerne den siste rest av et høyt verdsatt friområde.

Munkedamsveien er i tillegg skolevei for mange barn som går til Ruseløkka skole. Med dette trasévalget får barna enda en trafikkbarriere de må krysse. Av erfaring vet vi at der trikken går er fartsgrensen 50 km/t. Vi vet også at det ikke blir anlagt fotgjengerfelt over trikketraseer fordi det gir falsk trygghet. I tillegg er det en viss risiko for at biler vil bruke denne ”snarveien” for å komme seg raskt fra Skillebekk til Filipstad. Totalt sett utgjør dette et svært farlig krysningspunkt for skolebarn i området.

Strekning 3 Filipstad-Rådhusplassen

  3C Huitfeldtsgate-Cort Adlers gate

 

Da beboerforeningen ble etablert var Huitfeldtsgate en gate med tung gjennomgangstrafikk.

Fra Sjølystveien (nå E 18) til Drammensveien og omvendt. Til stor ulempe både for beboere og skolebarn. Det ble det etter hvert slutt på, og gaten er i dag en fredelig boliggate med lokaltrafikk. Forslag om å legge en trikketrasé fra Filipstad og opp Huitfeldtsgate til Cort Adlersgate vil ødelegge svært mye for det velfungerende boligmiljøet. Med erfaring fra traseen i Cort Adlersgate vet vi at der det er trikk kommer det også til å kjøre biler. FAU ved Ruseløkka skole har flere ganger aksjonert for å hindre biler i kjøre i trikketraseen i Cort Adlers gate. Til liten nytte. Både Munkedamsveien og Huitfeldtsgate er viktige skoleveier for barna som går på Ruseløkka skole. Trikken er i seg selv et faremoment, men i tillegg kommer bilene.

Ruseløkka/Skillebekk beboerforening  mener at alternativene 2A og 3C er uakseptable.

 

Vi spør oss også om Fjordtrikken i det hele tatt vil løse problemene med den allerede elendige kollektivdekningen av Filipstadområdet og fergeterminalen. Når denne nye bydelen nå er

i planleggingsfasen er det til å undres over at T-bane ikke engang er nevnt som alternativ. Vi mener en T-bane mye mer effektivt vil kunne løse det store kollektivtransportbehovet som vil komme i fremtiden på Filipstad. Også Bygdøy og Fornebu burde vært vurdert  i denne sammenheng. Fjordtrikken slik det er skissert i Alt. 2A og 3C vil bare være en ekstra belastning for Skillebekk, uten at den vil tilføre beboerne noe merverdi, da kollektivtilbudet her er godt dekket.

Vi savner også at dette området planlegges under ett. Nå utredes både muligheten for en ny Kielferge- /cruiseterminal på Hjortnes, ny trikketrasé og hele Filipstadområdet med tilhørende infrastruktur skal bygges ut. I midten ligger Skillebekk som alle utredere forsyner seg av, bit for bit. Området står i fare for å få et 8 etasjer høyt terminalbygg som vil mure oss ute fra fjorden. En stor rundkjøring er planlagt tett inntil boligbebyggelsen på Skillebekk og nå i tillegg en trikketrasé som både vil ta grøntområde og mure oss inn på nordsiden av området. Det er på tide at helheten blir vurdert før hele området blir ødelagt.

I avsnittet om planprosess er det tillyst offentlige møter om Fjordrikkplanene. I tabellen som angir den konkrete fremdriften er slike møter ikke medtatt. Vi etterlyser med dette tidspunkt og sted for slike møter hvor de berørte kan få uttale seg mens det ennå er mulig å endre planene.

Med hilsen

Ruseløkka/Skillebekk beboerforening

v/Erik Karlsen, styreleder.

Kopi: Bydel Frogner