Planer for Filipstad-området

Av Eva Kvandal

Plan- og bygningsetaten har nå initert en planprosess for Filipstad-området.  Det nye er at Tinkern nå er innlemmet i planområdet, samt at trafikkmaskinen ved Hjortnes foreslås flyttet lenger vest.  Beboerforeningen har noen initielle innvendinger/forslag knyttet til dette, og hvordan området bør disponeres.  Erik Karlsen møtte i Bydelsutvalget og fremførte våre synspunkter og han har på foreningens vegne skrevet til Plan- og bygningsetaten.  Her er brevet med våre synspunkter:

 

Ruseløkka/Skillebekk beboerforening

Postboks 2846 Solli

0204 OSLO

 

 

                                                                                                               Oslo 16.okt.10

Oslo Kommune,

Plan- og bygningsetaten,

Vahls gate 1

Innspill til planarbeid for reguleringsplan for Filipstadområdet.

Utvidet planområde.

Vi viser til vårt innspill av 3. juli 2009.

Når det gjelder den foreslått utvidelsen av planområde har vi følgende bemerkninger:

E-18 og Hjortneskrysset

Dersom planområdet skal utvides vestover må det  inkludere hele Frognerstranda, slik at Fjordbyplanen også omfatter E-18 helt frem mot Bygdøylokket med siktemål om å få den i tunnel på hele den strekningen. Begrunnelsen for å utvide vestover er nå for å flytte Hjortneskrysset vestover. Krysset er  foreslått plassert rett utenfor bolibebyggelsen på Skillebekk. Vi mener dette er uakseptabelt. Kryssets viktigste formål er å knytte ferge-og cruisetrafikken til E-18.

Det er store områder på Filipstad som må kunne settes av til å løse transportlogistkken  for fergeselskapene. Disse oppgavene  skal ikke løses ved å  skyve problemet over til naboen.

 

Tinkern

Vi er skeptiske til at Tinkern er tatt inn i planen, og kan ikke oppfatte det annerledes enn at Tinkerns status som regulert friområdet er truet. Det nevnes at man vil søke å knytte Tinkern sammen med ett nytt grøntdrag på Filipstad. Det vil det være fullt mulig å få til uten å trekke Tinkern inn i fjordbyplanen. Den viktigste begrunnelsen er antakelig å legge til rettefor et av traseé-alternativene for fjordbytrikken. For å få til en trikkeforbindelse mellom Skillebekk og Filipstad området vil deler av Tinkern etter all sansynnlighet bli berørt.

Det er ikke akseptabelt. og derfor ønsker vi ikke at Tinkern trekkes inn i Fjordbyplanen .

 Flerbrukshall

I vårt innspill fra i fjor sommer tok vi opp vi behovet for en flerbrukshall i denne delen av byen, og vi ba om at det måtte settes av plass til en hall på Filipstad. Vi gjentar ønsket nå og ber om at det blir regulert inn en tomt for formålet i den områdeplanen som nå skal lages.

Med hilsen for styret i Ruseløkka/Skillebekk beboerforening

 

Erik Karlsen

 Kopi: Bydel Frogner

          Statens vegvesen

          Hav Eiendom

Kommentarfeltet er låst.